REGULAMIN SKLEPU ZDROWA MATA

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Sklep internetowy ZDROWA MATA prowadzony jest przez KURA WORKOUT Mateusz Płachta
wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 367735906, nr NIP 7962978758
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za
pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE
1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu
ZDROWA MATA czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub
zawodową
2. Przedsiębiorca – KURA WORKOUT Mateusz Płachta, z siedzibą: ul. Sportowa 1/27, 26-600 Radom
wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 367735906, nr NIP 7962978758
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://zdrowamata.pl

§ 3 KONTAKT
1. Adres przedsiębiorstwa: KURA WORKOUT, ul. Sportowa 1/27, 26-600 Radom, email: kontakt@zdrowa-mata.pl
2. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych
podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na
stronach Sklepu
3. Konsument wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną na podany w formularzu złożenia zamówienia adres e-mail, która to faktura stanowi dowód zakupu określonej w jej treści towarów. Przyjmuję do wiadomości, iż faktura w formie elektronicznej jest jedynym dowodem dokonania zakupu określonych na niej towarów, a na jej podstawie mam prawo realizować wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów o rękojmi za wady lub prawne rzeczy, z przepisów ustawy o Prawach Konsumenta, w tym zrealizować prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 1 dni.
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
– przelew tradycyjny
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w zakładce Dostawa i Płatność,w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o
swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z
danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który otrzyma drogą mailową od sprzedawcy po uprzednim skontaktowaniu się.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy:
a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi koszty produktu/produktów razem z kosztami przesyłki. Nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca
został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
b. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do
czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej;
c. Konsument powinien odesłać towar na adres kontaktowy Przedsiębiorcy podany w niniejszym
regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli
Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
d. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
e. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.
7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie
odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w
opisie rzeczy w Sklepie.

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do
reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane
Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a
jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3
Regulaminu.
7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść,
będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 9 DANE OSOBOWE
1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne
dla zrealizowania zamówienia i będą przetwarzane wyłącznie w tym celu przez Przedsiębiorcę,
w sposób zgodny z prawem.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, żądania poprawienia ich, przeniesienia, usunięcia bądź zaprzestania ich przetwarzania.
3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.
4. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki.
5. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usług droga elektroniczna bądź do czasu istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia
30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i
jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej
akceptacji regulaminu.

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE
Realizujemy dwa sposoby płatności:

– Płatność przy odbiorze

– Płatność bezpośrednio przelewem (przedpłata)

ING BANK ŚLĄSKI
95 1050 1793 1000 0092 4389 5563

IBAN: PL95 1050 1793 1000 0092 4389 5563

SWIFT: INGBPLPW

KURA WORKOUT Mateusz Płachta
ul. Sportowa 1/27
26-600 Radom

WYSYŁKA/DOSTAWA
Wysyłka na następny dzień roboczy po otrzymaniu wpłaty. Dostawa paczek realizowana jest przez kuriera INPOST (1-2 dni robocze)

KONTAKT:

email: zdrowamata@gmail.com